Zmiana formy prawnej Spółki Elektrownia Ostrołęka SA

Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku ze zmianą formy prawnej, zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcona spółka wchodzi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, wobec czego nie istnieje konieczność zawierania aneksów do istniejących umów. Dodatkowo, na mocy art. 553 § 2 Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Spółka Elektrownia Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność pod tym samym numerem NIP i REGON oraz utrzymuje te same numery rachunków bankowych. Zmianie uległ jedynie numer KRS.