O Firmie

Informacje o spółce, działalności i historii firmy.

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000719342
NIP: 758-231-30-82
Regon 142275853
Kapitał zakładowy 229.100.000,00 zł (w całości wpłacony)

Władze Spółki

Zarząd

Ryszard Górski            –    Członek Zarządu powołany przez ENEA SA
Robert Niewierski       –    Członek Zarządu powołany przez ENEA SA
Marek Różycki             –    Członek Zarządu powołany przez ENERGA SA
Edward Siurnicki         –    Członek Zarządu powołany przez ENERGA SA

Rada Nadzorcza

Tomasz Kusio                    –    Członek RN powołany przez ENEA SA
Bartosz Rzeźniczak           –    Członek RN powołany przez ENEA SA
Marek Strzałek                  –    Członek RN powołany przez ENEA SA
Kamil Zbychorski              –    Członek RN powołany przez ENERGA SA
Maciej Jeziorski                 –    Członek RN powołany przez ENERGA SA

Walne Zgromadzenie

ENERGA SA     –     3 492 036 udziałów / 6 984 072 głosów
ENEA SA          –     1 089 964 udziałów / 2 179 928 głosów

Działalność firmy

Spółka została powołana w celu przygotowania, realizacji i eksploatacji Projektu Inwestycyjnego „Elektrownia Ostrołęka C”.

Historia firmy

Elektrownia Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce została zawiązana w dniu 20 listopada 2009 roku przez ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, w celu realizacji projektu, pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C”, która objęła 100% akcji tej Spółki.

Spółka Elektrownia Ostrołęka SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2010 roku. Do dnia 11 marca 2014 r., jedynym akcjonariuszem Spółki była ENERGA SA. W dniu 12 marca 2014 roku wszystkie posiadane akcje Elektrowni Ostrołęka SA zostały nabyte przez Spółkę ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. (obecnie ENERGA Wytwarzanie SA). W dniu 28 września 2016 roku wszystkie dotychczasowe akcje Spółki, należące do ENERGA Wytwarzanie SA, zostały nabyte przez ENERGA SA.

W dniu 27 lutego 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie nastąpiło przekształcenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrownia Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Udziałowcami Spółki są: ENERGA SA i ENEA SA, a ich udział w strukturze kapitału zakładowego wynosi odpowiednio: 76,21% i 23,79%.