Dla Mediów

Email: bogdan.piatkowski@energa.pl

Koleją do Elektrowni Ostrołęka C

04.10.2019 r.


Rozpoczyna się realizacja kolejnego zadania inwestycyjnego związanego z budową Elektrowni Ostrołęka C. Kompleksowo zmodernizowany będzie układ infrastruktury kolejowej oraz rozbudowana zostanie bocznica kolejowa w celu umożliwienia transportu elementów nowego bloku energetycznego oraz paliw produkcyjnych. Inwestycja ta jest ważnym elementem realizacji budowanej w Ostrołęce elektrowni konwencjonalnej.

 

Prace przy budowie nowoczesnego, niskoemisyjnego i wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy 1000 MW w Ostrołęce przebiegają zgodnie z założeniami. 4 października br. została podpisana umowa pomiędzy Elektrownią Ostrołęka sp. z o.o. a konsorcjum firm: Torpol SA i Zakłady Automatyki „Kombud” SA na wykonanie zadania pn. „Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C”. Konsorcjum zostało wybrane – zgodnie z prawem zamówień publicznych – w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego. Wartość realizowanych prac wynosić 178,8 mln zł netto.

 Podpisanie umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej rozpoczyna realizację kolejnego, istotnego dla tej inwestycji zadania – powiedział minister energii, Krzysztof Tchórzewski. Przypomniał również, że elektrownia Ostrołęka C będzie ostatnim zbudowanym w Polsce energetycznym blokiem węglowym, co zostało uzgodnione z Komisją Europejską, oraz podkreślił, że zastąpi ona o wiele mniej efektywne i bardziej szkodliwe dla środowiska bloki, które stopniowo będą odstawiane. – Elektrownia ta w znacznym stopniu przyczyni się do stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego i, co za tym idzie, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jestem też przekonany, że ta inwestycja w istotny sposób wpłynie na rozwój gospodarczy tak Ostrołęki, jak i całej północno-wschodniej Polski – dodał minister energii.

Celem inwestycji jest realizacja kompleksowych robót budowlanych związanych z modernizacją bocznicy i zapewnienie optymalnej obsługi techniczno-technologicznej dla budowy i eksploatacji nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka C.

– W ramach umowy będą opracowane projekty wykonawcze oraz zrealizowane zostaną roboty budowlane, między innymi w zakresie: modernizacji układu torowego wraz z przyległą infrastrukturą, budowy nastawni dysponującej, mostu kolejowego, mostu drogowego, dróg zakładowych, motowozowni i stacji paliw wraz z placami technologicznymi – powiedział Jarosław Małkowski, prezes zarządu Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. – Nie jest to jedyna inwestycja infrastrukturalna w Ostrołęce. Nasza spółka wspomaga znaczącymi środkami finansowymi takie inwestycje w Ostrołęce, jak budowa mostu drogowego, modernizacje dróg w mieście. Ta infrastruktura służy także mieszkańcom.

Zgodnie z umową, czas realizacji całości zadania przebudowy układu infrastruktury kolejowej, służącej budowie, a następnie eksploatacji elektrowni wynosi 36 miesięcy. Harmonogram prac, ustalony z wykonawcą tej inwestycji przewiduje wieloetapowość i takie zaprojektowanie robót, aby umożliwić ciągłość pracy wszystkich użytkowników bocznicy podczas trwania przebudowy. Ważne jest także zapewnienie przejezdności torów dla terminowych dostaw kluczowych elementów nowego bloku, a także paliw produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu i eksploatacji bloku.

Dokumenty do pobrania